1 oktober 2015 Ramavtal

Förväntningar på regionalt inköpsstöd från SKI

SKI planerar inför nästa år att införa regionalt inköpsstöd. Efter att ha provat i ett år i Jönköpings- och Boråsregionen har man kommit fram till att verksamheten utvidgas till att omfatta större delar av landet.

När projektet påbörjades var det inte helt klart vad som behövdes på regional nivå, utan det har vuxit fram under året i kontakterna mellan kunderna, försökspersonen Björn Isaksson och SKI centralt. Under året har vi kommit fram till att de viktigaste stöden som kan erbjudas är stöd vid avtalsinförande och vid förnyad konkurrensutsättning samt en spend-analys utvisande vilka förtjänster det blev med avtalet. En annan viktig funktion är att få in information från kunderna om vad som krävs i avtalsväg och hur de ska utformas, den informationen kan man få via regionala kundpaneler.

Johan Almesjö är förbundsdirektör för Inköp Gävleborg som hanterar upphandlingar för 10 kommuner och ca 50 kommunala bolag i regionen. Inköp Gävleborg är ett kommunalförbund som finansieras av sina ägare, upphandlingsuppdragen finansieras via ett grundanslag och med direkt debiteringsmodell efter varje uppdrag.

Johan välkomnar SKI:s satsning på regionalt stöd. Det är i grund och botten en bra idé, säger Johan. Det är viktigt att man erbjuder en ekonomisk kalkyl så att man ser att det finns en uppsida i att gå med i avtalet i ett ekonomiskt avseende. Det är också bra att man kan få stöd vid exempelvis förnyad konkurrensutsättning och vid avtalsinförandet. Det sparar resurser på lokal och regional nivå som kan användas till annat.

I takt med att exempelvis nya krav på sociala hänsyn, skarpare miljökrav och tydligare uppföljning kommer in i allt större omfattning så kommer varje upphandlingsprojekt att bli mer tidskrävande. Varje upphandlingschef vet att upphandlarresurserna är en kritisk resurs som måste prioriteras, därför måste samverkan avseende upphandling av lämpliga ramavtal öka för att nyttja resurserna på bästa sätt. Ett regionalt inköpsstöd från SKI är något som också kan hjälpa till med att föra dialogen om vilka avtal som är lämpliga att upphandla på nationell nivå och vad som är lämpligt att göra lokalt och regionalt.

Det blir också lättare att få en bra dialog med SKI centralt när man har medarbetare som verkar regionalt och känner till förutsättningarna ute i de olika myndigheterna. Vi kanske rentav kan komma till ett läge där avtalen blir direkt avropningsbara via e-handel, vilket är ett krav från vår sida, säger Johan.

Samtidigt så inser vi att vissa centrala ramavtal alltid kräver att en lokal eller regional upphandlare gör en förnyad konkurrensutsättning för att dels utse leverantör, men också för att få med de aktuella kommersiella villkoren. Särskilt när det gäller ett leveransavtal som ska gälla i exempelvis tre år. Det är svårt att hantera på central nivå, säger Johan.

Idén med regionala kundpaneler kan bli en bra ersättning för den tidigare referensgruppen, det ger en bred kontaktyta med personer ute i landet som har insikt i vilka behov som finns ute i kommuner landsting och regioner. Marknaden kan ju se helt olika ut i storstäderna jämfört med hur det kan vara ute i de mindre tätbefolkade delarna av landet. Vissa områden som kan uppfattas som ett behov i en storstad kanske inte ens är en fråga på en mindre ort. Den kanske kan lösas med en annonserad direktupphandling.

Förmodligen kommer funktionen under de kommande åren finslipas i takt med att nya erfarenheter dras, förhoppningsvis kommer det här att leda till ett bättre samarbete mellan regionala och lokala upphandlingsorganisationer och SKI, avslutar Johan.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar