3 mars 2015 Ramavtal

Man kan lita på våra ramavtal

Göra om och göra bättre är temat för kommande upphandlingar. Det är viktigt att felaktigheter rättas till och att både villkor och avropsformen blir bättre. Inom flera områden kommer det även fortsatt att krävas en förnyad konkurrensutsättning för att lokala behov ska kunna tillgodoses. Vi kommer speciellt att arbeta med hur den förnyade konkurrensutsättningen ska kunna göras enklare och hur stödet till beställarna ska bli bättre i kommande upphandlingar.

En fråga som var het när vi startade inköpscentralen var de volymuppskattningar vi angav i förfrågningsunderlagen. Inledningsvis angavs volymer som skulle kunna täcka in hela behovet hos kommuner, landsting/regioner och deras bolag.

En beräkningsmodell som efter tillrättavisning från Konkurrensverket (KKV) ändrades. Vi angav fortsatt volymer utifrån de samtal vi har under våra regionala SKI-dagar och den vägledning vi får från upphandlingsansvariga i samband med upprättandet av varje ny upphandlingsplan.

Summerar man volymerna för 2014 på ramavtalsområden där avtalen varit tillgängliga mer än ett år, ser man att flertalet ramavtal nu går i den årstakt vi angett i förfrågningsunderlaget (FFU) eller något bättre. Det finns också områden där villkoren i ramavtalen är orsaken till att vi inte nått eller inte kommer att nå uppskattade volymer.

Avropsvolymer för ramavtal

Nedan några exempel, där ramavtalen för vägmärken har en avropsvolym som är 44% högre än de 10 mnkr som vi angav som årsvolym i FFU. För resebyråtjänster är volymen 57% högre än uppskattade 127 mnkr. Medan det för Tidningar och tidskrifter och Arbetsplatser, klienter och surfplattor saknas 4 mnkr resp. 192 mnkr för att årsvolymen ska nå upp till våra uppskattningar.

Ramavtalsområde +/- Diff %
Resebyråtjänster 2011  57%
Fordon 2012  48%
Vägmärken 2012  44%
VA-material 201  43%
Litteratur 2013  38%
Järnhandelsvaror 2012  30%
Vägsalt 2011  17%
Kontorsmaterial 2012  9%
Tidningar och tidskrifter 2011 -25%
Bemanningstjänster 2012 -40%
Bevakning och larmtjänster 2012 -71%
Arbetsplatser, klienter och surfplattor 2012 -88%

Att det för våra leverantörer blir allt mer intressant att delta i SKIs upphandlingar är tydligt inom de områden där vi har stora volymer. Här behöver vi se till vilka nya krav som kan ställas för att få leverantörer att i högre grad bidra i arbetet med lokala och regionala försörjningsstrategier.

Inom de områden där vi inte når upp till uppskattade volymer blir det fortsatt viktigt att vi intresserar fler att använda SKI-avtalen. Och samtidigt vara lyhörd för de bakomliggande skälen till varför inte ramavtalen används. Bred medverkan från beställare och upphandlare i våra expert- och referensgrupper blir fortsatt mycket viktigt för att utforma ramavtal som "krånglar mindre" och gör det enklare för beställarna att använda.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar