1 september 2014 LOU

Nya utmaningar på flera sätt

Tillbaka på plats efter en härlig sommarsemester är det dags ta del av förslagen "Nya regler om upphandling" som syftar till att genomföra de nya EU-direktiven om offentlig upphandling samt upphandling inom försörjningssektorerna (Ds 2014:25 samt SOU 2014:51). Förslagen är ute på remiss och senast den 1 oktober ska 119 remissinstanser, varav SKI är en, lämna synpunkter.

Europeiska kommissionen presenterade förslagen redan år 2011 och i drygt två år förhandlades förslagen i EU. De antagna direktiven har förstås föregåtts av flera möten, diskussioner, kompromisser och lösningar. Det ligger således ett grundligt arbete bakom de antagna direktivtexterna.

SKI vars verksamhet är beroende av hur direktiven införlivas i svensk rätt skulle haft stort intresse av att följa förhandlingsarbetet i EU och de övervägandena som gjordes, på närmare håll. Med bara direktivtexterna som underlag är det svårt att alltid förstå avsikten och reglernas innebörd och hur de är tänkta att fungera i praktiken. Det gäller för vår del framför allt definitionen av ”inköpscentral”, som ändrats. Av intresse är även genomförandet av dynamiska inköpssystem, som ska vara ett flexibelt och snabbt sätt att göra inköp på, men där det är oerhört svårt att förstå hur det är tänkt att fungera i praktiken.

I ett avsnitt i SOU:n framgår utredningens synsätt för hur direktiven bör genomföras. Man säger att ett ordagrant införlivande anses vara den metod som bör användas. Utredningens slutsats är att ”det inte finns anledning att sträva efter att åstadkomma något förtydligande av texter, ord, eller begrepp som utredningen uppmärksammar. För att i någon mån dock underlätta för den kommande tillämpningen av reglerna anger utredningen där det är befogat vilka tolkningsproblem som uppstått och anger också anledningen till de val som gjorts”. I betänkandet finns vidare hänvisningar till att tolkning av vissa begrepp m.m. ytterst får avgöras av rättstillämpningen. Att lämna tolkning av begrepp m.m. till rättstillämpningen innebär för vår del alltid segdragna processer i domstol. Oklarheter i lagen medför rättsosäkerhet och ökad risk för resurskrävande överprövningar för upphandlande myndigheter, men också för leverantörer. Risk finns dessutom att de upphandlande myndigheterna fortsatt styrs av rädsla och inte utnyttjar de möjligheter som faktiskt ges i och med förslagen eftersom det finns en osäkerhet om hur reglerna ska tolkas. LOU riskerar då fortsatt att ses som ett stelbent regelverk. Syftet med översynen var bl.a. att förenkla och öka flexibiliteten i upphandlingsförfarandena och i värsta fall finns risk att målet med översynen inte fullt ut uppfylls. Den uppenbara nackdelen med detta synsätt är därför att de oklarheter som direktiven innehåller nu överförs till den nationella lagen. Att lagstiftaren så långt det är möjligt utvecklar oklarheter och bestämmelsernas avsedda tillämpning och tolkning hade varit bättre för alla aktörer som tillämpar upphandlingsreglerna.

Jag hoppas därför att man försöker ge rättstillämpningen ytterligare vägledning i den proposition som kommer att tas fram. Vidare är det viktigt att man ser till hur andra medlemsstater nu införlivar direktiven, för en gränsöverskridande offentlig upphandling är det viktigt att reglerna tolkas lika i hela EU.

Regleringen av inköpscentraler och inköpscentralers arbetssätt är relativt nytt och ett område där SKI har varit med och påverkat rättstillämpningen - på gott och ont. Det har varit tungt många gånger med alla processer som har varit, men samtidigt oerhört lärorikt och bra för utvecklingen av ett hållbart arbetssätt som är hanterbart för oss och som accepteras av våra avropsberättigade myndigheter/enheter och leverantörer. Jag är glad för att jag har fått vara med på denna utvecklingsresa. Nu får jag tacka för mig och för den tid som har varit. Jag har uppskattat alla möten med upphandlare runt om i landet och alla intressanta diskussioner som visar på vilket oerhört arbete som görs inom detta område av alla inblandade. Jag går nu vidare till nya utmaningar i en annan spännande organisation, regeringskansliet, men fortfarande inom samma område, nämligen upphandling, för finns det något roligare och mer stimulerande område att arbeta med?

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar