26 juni 2014 Upphandling | LOU | Ramavtal

Samordnad upphandling spar 33 miljoner

Nytt ramavtal för HVB börjar nu att bli klart. En upphandling där SKI som ombud för 61 kommuner genomför den samordnade konkurrensutsättningen. Det nya ramavtalet ska tillgodose deltagande kommuners huvudsakliga behov av externa placeringar. Antalet vårddygn per år är beräknade till 225 000.

Arbetet med att genomföra upphandlingen har varit omfattande med ett brett arbete för att fånga alla de olika krav och behov som deltagande kommuner behövt få med i upphandlingens kravspecificeringen. En stor avtalsgrupp har under ett års tid medverkat i framtagningen av det slutliga förfrågnings-underlaget och utvärdering. 214 anbud inom sex olika delområden renderade till totalt ca 600 utvärderingar. Efter drygt åtta månaders arbete med utvärdering och överprövningar närmar vi oss nu slutet på en banbrytande upphandlingsarbete. När överprövningsprocessen blir klar och samtliga avtal tecknats kommer ett 185-tal olika verksamheter att bli tillgängliga hos ca 120 antagna vårdgivare.

Under våren har SKI genomfört åtta regionala informationsmöten om ramavtalet med representanter för berörda kommuner och vårdgivare. En genomgående kommentar från deltagarna har varit nyttan med samordningen. För kommunerna har det inneburit att få en omfattande upphandling med en normalt mycket tidskrävande utvärdering genomförd med liten egen arbetsinsats. Även för leverantörerna har tidsbesparingen varit stor. I stället för att svara på 61 olika förfrågningsunderlag har man nu haft ett underlag att svara på. Även om omfattningen på frågorna varit både stor och komplex ser man stora tidsvinster.

Vi har gjort en enkel summering av den tid som SKI lagt ned på upphandlingen och gjort en uppskattning på den tid som leverantörerna lagt ned och ser då att den sammanlagda vinsten i nedlagd tid ger en ekonomisk besparing på drygt 33 miljoner kronor. Här har vi ett ramavtalsområde där vi tydligt kan se stora administrativa vinster på samordnad upphandling. Avsiktligt har prispressen på leverantörerna varit balanserad för att inte sätta pris före kvalitet i placeringstjänsterna. Det har ändock medfört en genomsnittlig sänkning av dygnskostnaden på 40 kronor, säger Conny Callin, marknadschef vid SKI.

- Det har varit en mycket spännande och trevlig resa med många mycket kunniga kontakter i kommuner och hos vårdgivare. Arbetsamt men samtidigt mycket roligt att höra all den positiva kritik vi fått under våra informationsdagar från både kommunrepresentanter och vårdgivare. Jag ser nu fram emot kommande upphandlingsuppdrag inom det här området, säger Frida Skårner, fd. Haag, upphandlingsansvarig för sociala placeringar vid SKI.

Upphandlingen är den andra som SKI genomför inom kompetensområdet HVB Barn och unga och den nionde upphandlingen som SKI genomför inom kompetensområdet placeringar inom socialtjänsten. Detta innebär att det idag är 107 kommuner som använder SKI:s avtal för sina placeringar inom HVB Barn och unga.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar