11 februari 2015 LOU | Ramavtal | Arbetsrättsliga lagar och lönekollektivavtal

Tips till Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har kontaktat oss med frågor efter ett anonymt tips om att vårt ramavtal Bemanningstjänster 2012-2 skulle kunna leda till åldersdiskriminering.

Dialog med DO

Det är bland annat uppdelningen i tre ålderskategorier per yrkeskategori som utpekats som ett möjligt problem. Uppdelningen (upp till 27 år, 28-65 år samt 66 år och äldre) bygger på den sakliga grunden att anställning av arbetskraft inom respektive ålderskategori är förenad med olika lönekostnader.
Vi har haft en dialog med DO där vi besvarat frågor och där vi framhåller att vi är mycket angelägna om att all befintlig lagstiftning respekteras vid avrop och annan tillämpning av alla våra ramavtal.

Befintlig lagstiftning

I 2 kap 1§ diskrimineringslagen (2008:567) förbjuds en arbetsgivare att diskriminera en arbetstagare, arbetssökande eller den som står till förfogande att utföra arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft om diskrimineringen har samband med ålder.

Vi vill återigen understryka vikten av att du som avropar från ramavtalet Bemanning 2012-2 följer diskrimineringslagens bestämmelser. I det avtal vi har med ramavtalsleverantörerna finns en antidiskrimineringsklausul som innebär att leverantörerna, vid utförandet av den avtalade tjänsten i Sverige, ska följa vid varje tidpunkt gällande antidiskrimineringslagstiftning.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar