Ramavtalsområde

Dryckesautomater

Beställ kaffeautomater, med eller utan kaffe och te, eller vattenautomater via ramavtalet för dryckesautomater.

Information 5 april 2018: Fusion och överlåtelse av ramavtal bland ramavtalsleverantörerna

Samtliga JOBmeal-företag har fusionerats med JOBmeal AB, utom JOBmeal Gävle AB. Det gemensamma organisationsnumret är nu 556576-5954.

Andella Vending AB:s ramavtal har överlåtits till Beans in Cup AB.

Ramavtalet för dryckesautomater omfattar

Vårt avtal för dryckesautomater ger dig möjlighet att avropa från ett brett sortiment av dryckesautomater inom följande kategorier:

  • Kaffeautomater inklusive kaffe, te och ingredienser
  • Kaffeautomater
  • Vattenautomater

Avropa och beställ genom förnyad konkurrensutsättning eller rangordning

Till att börja med måste du, eller annan utsedd person hos er, anmäla avrop.

Du kan sedan avropa från avtalet genom förnyad konkurrensutsättning vid avrop för 200 000 SEK och däröver medan avrop du gör under detta belopp sker genom rangordning.

Avrop på övriga delar sker genom rangordning.

För de avrop som görs med förnyad konkurrensutsättning kan du välja att genomföra smaktest och välja ut den eller de drycker som passar er bäst.

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Myndigheten måste också ha anmält intresse för det här avtalet, en så kallad avropsanmälan. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på det här ramavtalet. Här kan du läsa mer om hur avropsanmälan fungerar.

Ramavtalet har förlängts till 2018-11-02.

Dryckesautomater 2013

17 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2014-11-03 till 2018-11-02

Ramavtalsområde: Administrativa tjänster

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Selecta AB
Namn:
Thomas Karlsson
Telefon:
+46 (0)10 6018585
:
Visa avtalet i Tendsign
JOBmeal Stockholm Norr AB
Namn:
Fredrik Forsström
Telefon:
08-5808999
:
Visa avtalet i Tendsign
Jobmeal Göteborg AB
Namn:
Joel Arvidsson
Telefon:
0702-83 83 01
:
Visa avtalet i Tendsign
JOBmeal Syd AB
Namn:
Michael Rickard
Telefon:
+46 40 180025
:
Visa avtalet i Tendsign
Beans in Cup AB
Namn:
Kundsupport .
Telefon:
+46 (0)8 441 21 50
:
Visa avtalet i Tendsign
HGM Dryckservice AB
Namn:
Peter Has
Telefon:
+46 (0)40933008
:
Visa avtalet i Tendsign
Café Bar Sverige AB
Namn:
Peter Hansson
Telefon:
076-7626695
:
Visa avtalet i Tendsign
JOBmeal Kalmar & Växjö AB
Namn:
Max Runnqvist
Telefon:
+46 (0)480 240 01
:
Visa avtalet i Tendsign
JOBmeal Gävle AB
Namn:
Daniel Helling
Telefon:
+46 (0) 26-647474
:
Visa avtalet i Tendsign
Jobmeal Jönköping AB
Namn:
Adam Rosén
Telefon:
+46 (0)36 400 09
:
Visa avtalet i Tendsign
JOBmeal Karlstad AB
Namn:
Viktor Karlsson
Telefon:
+46 (0)54 21 82 87
:
Visa avtalet i Tendsign
JOBmeal Östersund AB
Namn:
Sven-Erik Hellström
Telefon:
+46 (0)63 18 06 00
:
Visa avtalet i Tendsign
Waterlogic Sverige AB
Namn:
Daniel Mannbrink
Telefon:
010-1300516
:
Visa avtalet i Tendsign
JOBmeal Luleå AB
Namn:
Roger Josefsson
Telefon:
920259320
:
Visa avtalet i Tendsign
JOBmeal Umeå AB
Namn:
Stefan Tegman
Telefon:
090-134026
:
Visa avtalet i Tendsign
JOBmeal Örebro AB
Namn:
Christoffer Alréus
Telefon:
019-10 49 49
:
Visa avtalet i Tendsign
JOBmeal Norrköping AB
Namn:
Victor Thapper
Telefon:
011-190490
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig administrativa tjänster och resetjänster SKL Kommentus Inköpscentral

Vanliga frågor och svar

Vad innebär specifikationen med angivet pris i prisbilagorna inom delområde 3?

Kostnaden för förbrukningsmaterial såsom tex engångsmuggar och filter ingår inte utan den kan ramavtalsleverantören debitera Kunden separat. Kunden kan välja att köpa tex engångsmuggar genom annat avtal om denne så önskar.
Däremot ingå kolsyreflaskor/patroner.

Autobar AB har bytt namn

Leverantören Autobar Sverige AB har bytt namn och heter nu Pelican Rouge Coffee Solutions AB, samma organisationsnummer som tidigare.

Hur ska man beräkna värdet på avropet för att avgöra om man ska använda sig av rangordning eller förnyad konkurrensutsättning vid avrop från delområde 1?

En planerad anskaffning av en viss mängd varor eller tjänster får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna om upphandling. Detta innebär inget generellt förbud mot att dela upp upphandlingar, men utgångspunkten är att upphandlingar som har ett naturligt samband inte bör delas upp i olika kontrakt. Förutsebar anskaffning av dryckesautomater ska således ingå i beräkningen för avropet, enligt 3 kap. 5§ LOU.

Det är alltså det förutsebara behovet som styr – inte det enskilda avropet. Att dela upp avropen på flera tillfällen i syfte att komma under gränsen och på så sätt kunna avropa genom rangordning är inte tillåtet. Om behoven uppstår successivt (t ex p.g.a. oförutsedda händelser) kan man dock bli tvungen att avropa i efterhand.

Hur ska vi betala för teknisk avhjälpandeservice?

Kostnaden för avhjälpande teknisk service är den oförutsedda servicekostnaden för oförutsedda haverier på automaten.

Vi har på fråga från en anbudsgivare, angående vilka kostnader som ska ingå i serviceavgiften för teknisk service, under frågetiden i upphandlingsprocessen svarat att "...alla kostnader för förebyggande service ska ingå i serviceavgiften medan eventuella kostnader för avhjälpande service kan debiteras avropande UM/UE".

Detta innebär att leverantören kan debitera avropande UM/UE vid sådana oförutsedda haverier som gör att de måste utföra avhjälpande service hos UM/UE. Dvs. leverantören kan debitera faktiskt utförd avhjälpande service. Det bör vara så att leverantören debiterar vid avhjälpandetillfället och inte i förskott.

Avropande UM/UE kan vid avropstillfället fråga efter kostnad för eventuell avhjälpande teknisk service.

Ska socker finnas som tillval i alla maskiner?

För maskintyperna 1A-C, Liten kan socker finnas i anslutning till automaten. För maskintyperna 2A-C, Mellan och 3A-B, Stor ska man kunna göra extra tillval av socker, bland annat, och socker ska kunna väljas i maskinen.

Vad gör man om en leverantör inte kan leverera vid avrop genom förfarandet rangordning?

Om leverantören som är rangordnad som nummer ett inte kan leverera, t.ex. på grund av kapacitetsbrist, ska leverantör rangordnad som nummer två tillfrågas, osv.

Hur ska smaktest gå till?

I avropsförfrågan ska UM/UE ange maximalt 10 olika "testkoppar" (varianter) av kaffe, te, choklad inklusive eventuella ingredienser som ska prövas.

Provsmakningen genomförs av en testgrupp som utses av respektive UM/UE. Provsmakningen ska genomföras anonymt, det vill säga att testgruppen inte ska veta från vilken anbudsgivare det kaffe man provsmakar kommer från. För att provsmakningen ska kunna genomföras anonymt får ingen märkning, logotyp eller liknande förekomma på automaten, personalens kläder, accessoarer eller dylikt.
Smaken på varje testkopp kommer att poängsättas genom att varje medlem i testgruppen poängsätter varje enskild testkopp mellan 1-5 poäng.

Efter provsmakningen kommer en genomsnittspoäng att räknas ut för respektive testkopp. Slutligen adderas samtliga genomsnittspoäng till en total utvärderingspoäng per anbudsgivare.

Genomsnittspoängen för varje testkopp avrundas till närmaste tiondels poäng. Testkopp med en genomsnittspoäng under 3,0 poäng kommer att erhålla en slutpoäng på noll (0) poäng. Kaffe med en medelpoäng lika med eller över tre (3) poäng kommer erhålla en slutlig smakpoäng som är densamma som medelpoängen.

Anbudsgivaren ska ges möjlighet att minst 5 timmar innan provsmakningen ställa upp och koppla in efterfrågad kaffeautomat.

Hur ska kaffe, te och ingredienser faktureras?

Leverantörerna har fått offerera en månadskostnad som är baserad på en viss förbrukning, dvs. ett visst antal koppar av en förutbestämd blandning av drycker. De har fått beräkna enligt följande:

I månadskostnaden ska choklad beräknas på ekologisk choklad och kaffe ska beräknas på konventionellt i de fall inget annat anges. Kaffedryckerna ska beräknas på de ingredienser som krävs för att blanda drycken. Om en kaffedryck innehåller espresso ska priset beräknas på konventionellt espressokaffe, om en kaffedryck innehåller choklad ska priset beräknas på ekologisk choklad, om en kaffedryck innehåller bryggmalet kaffe ska priset beräknas på konventionellt bryggmalet kaffe, etc. I prisrutan för kr/kopp ska anges priset för just den drycken i SEK/kopp.

Läs mer om faktureringen i detta dokument(Word-dokument-dokument, 52 kB, nytt fönster)

Vilka priser på kaffe, te och ingredienser gäller?

I leverantörens prisbilaga återfinns priserna per kopp och dryck. Pris per kopp var till för utvärderingen av anbuden då månadskostnaden skulle baseras på ett förutbestämt antal koppar av olika förutbestämda drycker.

Faktureringen ska ske med de priser som offererats. Därefter regleras mellanskillnaden mellan priset på den kombination av drycker som ingår i månadskostnaden, och den faktiska åtgången av drycker, ingredienser/insatsvaror. Åtgången är bl.a. beroende på de individuella inställningarna på automaterna.

Fakturering kan ske per kartong eller kg så länge priset överensstämmer med de offererade. Av denna anledning har anbudsgivare angett pris per kopp av drycker, åtminstone på det minimum som av olika drycker anges i underlaget, separat i kolumnerna X och Y i fliken Delområde 1 samt vid ytterligare drycker i fliken Produktvarianter.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom administrativa tjänster samt förbrukning, administration och kontor. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC