Vårt arbetssätt

Vi erbjuder samtliga kommuner, landsting, regioner och deras bolag att använda de samordnade ramavtal som vi upphandlar. För att ha rätt att tillämpa våra ramavtal måste ni som upphandlande myndighet i förhand bekräfta ert intresse att tillämpa ramavtalet.

Som inköpscentral genomför vi upphandlingen, fattar tilldelningsbeslut, tecknar ramavtal och är part vid eventuell överprövning av upphandlingen. De kommuner, landsting, regioner och bolag (nedan myndigheten) som anmält sitt intresse att avropa på ramavtalet genomför avrop med hänsyn till ramavtalets olika villkor.

Nedan följer en övergripande beskrivning av vårt arbetssätt då vi genomför samordnade upphandlingar i eget namn.

Vägledning för bästa upphandlingsplan

Vi får löpande förslag på varu- och tjänsteområden som kan vara lämpliga för nationell samordnad upphandling vid våra kontakter med myndigheterna, SKL:s styrelse med beredningar och verksamhetsavdelningar, leverantörer och branschorganisationer.

Vi sammanställer dessa förslag en gång per år och gör en övergripande bedömning av vilken affärsnytta vi kan tillföra inom respektive ramavtalsområde. Våra kontaktpersoner har även möjlighet att lämna synpunkter och vägleda oss i valet av vilka ramavtalsområden som ska ingå i vår kommande upphandlingsplan.

Vi tar in marknadens förutsättningar

Utifrån den vägledning vi får gör vi en mer fördjupad marknadsanalys. Vi undersöker bland annat om vi genom nationell samordning kan skapa tillräcklig konkurrens inom det aktuella ramavtalsområdet. Vi tittar även på hur leverantörsmarknaden ser ut och vilken eventuell regional och lokal hänsyn som vi behöver ta med - för bästa möjliga lokala affär. Det är viktigt att ramavtalet leder till goda affärer för kommuner, landsting, regioner och bolag samt att det kan implementeras i verksamheten.

Upphandlingsplanen – vår To do lista

Vi lanserar en avtalskatalog med upphandlingsplan som innehåller de upphandlingar vi kommer annonsera inom under det kommande kalenderåret.

Du hittar alla planerade upphandlingar här på vår webb.

Alla kommuner och landsting med bolag kan bli kunder

För att myndigheterna ska ha rätt att tillämpa våra ramavtal måste de i förhand bekräfta sitt intresse att tillämpa ramavtalet. Det gör de genom att betala en årlig serviceavgift på 1 000 kronor.

I början av november varje år skickar vi automatiskt ut en faktura på serviceavgiften till upphandlingsansvariga alternativt kommunchef, landstingsdirektör, regiondirektör eller bolagens VD. Genom att betala fakturan har myndigheten sedan rätt, men inte skyldighet, att tillämpa de nya ramavtal som annonseras under det kommande kalenderåret.

Upphandlande myndigheter som inte har betalat serviceavgiften kan under kalenderåret betala in avgiften och får då rätt att avropa på de ramavtal som vi annonserar under den återstående delen av kalenderåret.

Listan över avropsberättigade myndigheter är unik för varje upphandling och fastställs i samband med att upphandlingen annonseras. Det finns även möjlighet att avstegsanmäla sig och därmed inte ingå som avropsberättigad i det ramavtal som följer av upphandlingen.

Lokal medverkan avgör kundnyttan

Inför varje upphandling samlar vi en avtalsgrupp med sakkunniga inom området. Avtalsgruppen är med och bidrar till att förfrågningsunderlaget speglar aktuella behov och förutsättningar hos de avropande myndigheterna.

Vi håller vad vi lovar

Vi organiserar återkommande möten med leverantörer för uppföljning av de villkor som ramavtalet omfattar. Syftet med dessa möten är att samla och utbyta erfarenhet om hur ramavtalet fungerar praktiskt i vardagen för leverantörer och myndigheter. Finns det otydligheter i ramavtalets tillämpningar är dessa möten träffpunkten för att förtydliga hur ramavtalet ska tillämpas.

Kommentarer (1)

Ulf Persson

1. Skrivet den 13 februari 2018 kl. 16.56

Hej!
Vi är ett nystartat kommunalägt bolag som vill kunna nyttja de ramavtal som SKL/Kommuntus förhandlar fram.
Med vänlig hälsning

Ulf Persson, VD June Avfall & Miljö AB

Skriv en kommentar