Artiklar om LOU

 • Får en upphandlande myndighet ha ramavtal som löper parallellt med SKIs?

  Chefsjurist Åsa Edman skriver månadens juridiska krönika till vårt nyhetsbrev på ovanstående tema.

 • Nu blir det enklare att möblera skolor och kontor!

  SKI har tecknat nytt ramavtal (Möbler 2013) för möbler till förskolor, skolor
  och kontor. Nu kan drygt 600 kommuner och landsting/regioner med bolag enkelt
  möblera eller kompletteringsmöblera sina lokaler.

 • Blir det ett stopp för överprövningar nu?

  Det pågår flera parallella utredningar just nu som rör upphandling. Intressant är den som heter Ökad effektivitet i upphandlingar i samband med överprövning (Dir. 2013:105), även kallad Överprövningsutredningen. Ursprungligen skulle utredningen vara klar den 15 juni 2014, men vi får vänta lite längre på resultatet.

 • Introduktion i offentlig upphandling, dag 2 - LOU, att ställa krav och skriva förfrågningsunderlag

  På utbildningen Introduktion offentlig upphandling, dag 2, får du lära dig grunderna i hur du utformar effektiva och ändamålsenliga förfrågningsunderlag. Du kan välja att läsa dag två som påbyggnad till dag ett, men du kan även läsa dag två fristående.

 • Effektiva utvärderingsmodeller

  För att få ett bra resultat i en upphandling måste man använda en genomtänkt utvärderingsmodell utan inbyggda fel och brister. På utbildningen får du lära dig hur olika modeller fungerar, deras för- och nackdelar samt hur du praktiskt kan skapa lämpliga utvärderingsmodeller.

 • Introduktion i offentlig upphandling, dag 1 - LOU, genomgång av lagstiftningen

  Lär dig grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling, LOU. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i lagstiftningen. Kursen går vid flera tillfällen och på olika orter, se nedan.

 • Åsa Edman invald i regeringens expertgrupp

  Regeringen påbörjar nu en utredning av de nationella reglerna för upphandling och överprövning, alltså av de regler som inte styrs av några EU-direktiv. Åsa Edman från SKL Kommentus är en av experterna som deltar i arbetet.

 • Utbildningar på hemmaplan

  Vill du att vi kommer till er och håller utbildning? Vi lämnar ett fast pris och kan om ni vill specialanpassa utbildningen efter era förutsättningar. Är ni flera kommuner, landsting eller myndigheter som vill gå samman och beställa en gemensam utbildning så går det naturligtvis bra.

 • Om offentlig upphandling

  Offentlig upphandling utgår ifrån EU:s upphandlingsdirektiv. Alla upphandlande myndigheter måste följa dessa direktiv samt andra applicerbara lagar och regler vid en upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenörer. Ett av syftena med offentlig upphandling är att få ut mer av varje skattekrona vilket bland annat sker genom EU:s regler om fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital inom EU.

 • LOU-direktivets direkta och indirekta effekt under mellantiden

  Vi har nu gått in i den så kallade mellantiden, alltså tiden mellan den dag då de nya upphandlingsdirektiven skulle vara genomförda i svensk rätt till den dag då de faktiskt genomförts. Vi ser att det nya LOU-direktivet innehåller både möjligheter och skyldigheter för oss och andra upphandlande myndigheter.

 • Affärsrådgivning och timbank

  Lätt att köpa - lätt att använda!
  Behöver du kvalificerad rådgivning och stöd i upphandlingsfrågor? Vi kan hjälpa dig med förstudie, utvärdering av anbud, avtalsuppföljning med mera.

 • Vinster i välfärden 9 nov 17.00-19.00

  Kom och lyssna på Johan Höök, huvudsekreterare för regeringens utredning om vinster i välfärden. Johan kommer att prata om den del som berör offentlig upphandling i utredningen. Under kvällen bjuder vi på buffé, öl, vin och alkoholfritt.

 • Ny rutin gör handlingar mer tillgängliga

  SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har beslutat att införa nya villkor om rätt för anbudsgivare i en upphandling att ta del av övriga anbudsgivares anbud och anbudsansökningar. Villkoren gäller för upphandlingar som annonseras från och med januari 2017.

 • Den blomstertid nu kommer

  Det är inte bara den kommande blomstertiden och sköna semesterdagar som står för dörren. Efter över tre års arbete med att etablera en modern och effektiv inköpscentral för kommunerna och landstingen kan vi förhoppningsvis nu koncentrera oss helt på att göra goda affärer.

 • Upphandling - vi hjälper dig i alla delar

  Vi genomför upphandlingar i olika omfattning på uppdrag av dig som kund eller självständigt. Du kan få hjälp med alla typer av upphandlingar och i alla skeden av en upphandling. Hos oss hittar du konsulter med bred erfarenhet och med bakgrund inom de flesta upphandlingsområden.

 • Tips till Diskrimineringsombudsmannen

  Diskrimineringsombudsmannen (DO) har kontaktat oss med frågor efter ett anonymt tips om att vårt ramavtal Bemanningstjänster 2012-2 skulle kunna leda till åldersdiskriminering.

 • Anlita en upphandlingskonsult

  Vill du anlita en konsult inom något av våra affärsområden: Upphandling, Interim, Utredning, Upphandlingsrätt och Uppföljning.

  Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

 • Concept 2, Certifierad upphandlare

  Riktar sig mot erfarna upphandlare som gör strategiska överväganden. Efter utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra komplexa typer av upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan stötta dina kollegor i strategiska frågor. Utbildningen genomförs i fem ämnesblock under 15 dagar.

 • Rangordning

  Rangordning är en ordning för tilldelning av kontrakt i ett avtal. Rangordning är en vanlig fördelningsnyckel för ramavtal som har flera ramavtalsleverantörer. Du som ska avropa och beställa varor och/eller tjänster på ett ramavtal med rangordning börjar med att kontakta den leverantör som står rangordnad som nummer ett.

 • Concept 1, Diplomerad upphandlare

  Riktar sig till upphandlare med viss erfarenhet av att genomföra upphandlingar. Efter att ha genomgått utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att självständigt kunna genomföra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

  Utbildningen genomförs i fyra ämnesblock under tio dagar. Ämnesblocken täcker hela anskaffningsprocessen, såväl de delar som regleras av LOU som övriga.

 • Direktupphandling

  Vid en upphandling finns det olika förfaringssätt att välja på. I vissa fall, vid mindre upphandlingar kan du använda dig av direktupphandling. Direktupphandling är upphandlingar som rör sig om ett lägre värde, då ett vanligt anbudsförfarande skulle vara alltför kostsamt i förhållande till upphandlingens storlek.

 • Genomförda upphandlingsuppdrag

  Vi genomför upphandlingar inom de flesta områden. Under 2016 genomförde vi över 400 upphandlingar för landsting, kommuner samt organisationer och företag som omfattas av upphandlingslagstiftningen.

 • Upphandling

  Vi genomför upphandlingar i olika omfattning på uppdrag av dig som kund eller självständigt. Du kan få hjälp med alla typer av upphandlingar och i alla skeden av en upphandling. Hos oss hittar du konsulter med såväl teoretisk kunskap som praktisk erfarenhet inom alla upphandlingsområden.

 • Överprövningsutredning och mingel hos SKL Kommentus

  Den nionde mars hade SKL Kommentus det stora nöjet att bjuda in gamla och nya kunder och vänner till en kväll med Överprövningsutredningen och trevligt mingel. Koncernens chefsjurist Åsa Edman inledde kvällen med att berätta om hur regelverket för prövning av upphandlingar och antalet upphandlingsmål utvecklats sedan LOUs tillkomst.

 • Kalendarium AffärsConcept

  Kalender för våra utbildningar och andra aktiviteter.

 • Förnyad konkurrensutsättning

  Förnyad konkurrensutsättning är ett beställningssätt som gör det möjligt för dig att göra en bättre affär för din specifika beställning. Vid förnyad konkurrensutsättning får ramavtalsleverantörerna konkurrera på nytt utifrån dina behov. Kortfattat bjuder du som beställare in leverantörerna att lämna anbud igen.

 • För upphandlare

  För att din kommun eller landsting* ska ha rätt att använda våra ramavtal ska ni betala en årlig serviceavgift till oss. Genom avgiften har du möjlighet att avropa på samtliga våra ramavtal som vi tar fram under året.

 • Landets inköpscentraler går en spännande framtid till mötes

  Chefsjurist Åsa Edman skriver månadens juridiska krönika till vårt nyhetsbrev på ovanstående tema.

 • Dataskyddsförordningens påverkan på upphandlade kontrakt - hur hanterar vi det?

  Efter att nya LOU trädde i kraft 1 januari 2017 är vi nu många upphandlande
  myndigheter som sakta men säkert har börjat tillämpa den nya lagstiftningen vid
  våra upphandlingar. De flesta som arbetar med offentlig upphandling är medvetna
  om att möjligheterna att ändra i befintliga avtal är begränsade. En nyhet är
  att det numera finns uttryckliga bestämmelser om tillåtna ändringar i avtal (17
  kap. LOU).

 • Nya utmaningar på flera sätt

  Tillbaka på plats efter en härlig sommarsemester är det dags ta del av förslagen "Nya regler om upphandling" som syftar till att genomföra de nya EU-direktiven om offentlig upphandling samt upphandling inom försörjningssektorerna (Ds 2014:25 samt SOU 2014:51). Förslagen är ute på remiss och senast den 1 oktober ska 119 remissinstanser, varav SKI är en, lämna synpunkter.

 • Viktigt vid avtalsuppföljning

  Att inte innefatta avtalsuppföljning vid en upphandling är ett vanligt misstag. Om du som beställare inte tänkt på avtalsuppföljning vid behovsanalys eller kravspecificering samt i avtalsvillkoren skapar det problem under avtalstiden. Du som beställare måste säkerställa att ett antal krav uppfylls redan i upphandlingsunderlaget för att nå en framgångsrik avtalsuppföljning.

 • Dialog och förhandling i offentlig upphandling

  Här lär dig hur du kan använda olika typer av dialog och förhandlingar i offentlig upphandling. Dialog och förhandling är affärsverktyg som är ett självklart inslag i det kommersiella affärslivet. Under utbildningen får du veta vilka förhandlingsmöjligheter som finns inom LOU:s och LUF:s ramar. Under dagen har vi olika gruppövningar

 • Introduktion LOU dag 3 - praktisk tillämpning

  Utbildning är en fortsättning på Introduktion LOU dag 1 och dag 2. Du kan även gå denna dag fristående och/eller tillsammans med LOU 4. Under dagen lär du dig hur du utifrån en anpassad behovs- och marknadsanalys praktiskt kan utforma olika typer av upphandlingar. Du får kunskap och insikt i upphandlingens möjligheter, utmaningar och verktyg. Dagen innehåller flera övningar med efterföljande genomgång i helgrupp.

 • För beställare

  Innan du avropar från våra ramavtal ska ansvarig hos er anmäla avrop från det ramavtal du vill använda. Själva avropsförfarandet ser olika ut beroende på vilket ramavtal du väljer att utnyttja.

 • Två lika ramavtal

  Hur ska man veta vilket ramavtal man ska använda när det finns två lika inom ett ramavtalsområde?

 • Effektiv upphandling kan bli en del av välfärdens finansiering

  Nu närmar sig valet och välfärdsfrågorna tar då naturligtvis ett ganska stort utrymme. Stora satsningar utlovas och tillgången på resurser debatteras flitigt. Däremot hörs det nästan ingenting om hur vi kan skapa mera resursutrymme genom effektiviseringar och bättre kostnadsmedvetenhet.

 • Ökad flexibilitet vid val av fördelningsnyckel skapar bättre förutsättningar för goda affärer

  Krönika skriven av advokat Joakim Lavér och jur. kand. Anton Johansson, Hannes Snellman Advokatbyrå.

 • Offentlighetsprincipen

  SKL Kommentus omfattas inte av offentlighetsprincipens bestämmelser som rör utlämnande av allmänna handlingar.

 • Lagen om upphandling i försörjningssektorerna

  I AffärsConcepts fickfakta ingår förutom LUF ett urval av lagar och förordningar relevanta för upphandling inom försörjningssektorerna, det vill säga inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster. Fickfakta innehåller även en ordlista med viktiga upphandlingsbegrepp samt en engelsk ordlista.

 • Upphandling av tekniska konsulter ABK 09

  Upphandling av tekniska konsulter är vanligt, tar tid och det är svårt att säkerställa ett bra resultat. Utbildningen ger dig kunskap och metoder för att undvika de vanligaste fällorna och trygga framgång i konsultupphandlingar, både för ramavtal och projektspecifika avtal.

 • Upphandling av entreprenader- bygg och anläggning

  Entreprenadupphandlingar är ofta komplicerade, tar lång tid och omfattar stora summor. Under dagen lär du dig grunderna för hur du gör för att säkerställa ett bra resultat i entreprenadupphandlingar och undvika vanliga fällor. Vi går även igenom nyheter och utveckling inom området. Utbildningen avser byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader enligt AMA.

 • Att tänka på vid en upphandling

  Det är mycket att tänka på vid upphandling och direktupphandling. När du bestämt vad du ska upphandla måste du bestämma vilket upphandlingsförfarande som är lämpligt för varan eller tjänsten. En normal upphandling tar cirka sex månader så var ute i god tid om du behöver hjälp med din upphandling.

 • Lagen om offentlig upphandling

  I AffärsConcepts fickfakta ingår utöver LOU ett urval av lagar och förordningar relevanta för offentlig upphandling. Några av lagarna gäller för samtliga upphandlande myndigheter medan andra enbart gäller statliga myndigheter eller kommuner och landsting. Fickfakta innehåller förutom lagar och författningar en begreppsordlista samt en engelsk ordlista.

 • After work Upphandling av mellanhänder

  After work-minglet 7 dec har temat Upphandling av mellanhänder. Konkurrentverket och Upphandlingsmyndigheten kommer och pratar om upphandling av mellanhänder är förenligt med upphandlingslagstiftningen.

 • Juristbloggen

 • Så arbetar vi med LOU

  Vi följer lagen om offentlig upphandling, LOU, när vi genomför upphandlingar av ramavtal.

 • E-arkiv på agendan i Sundsvall

  En dag i september hade vi på SKI glädjen att få träffa både kommuner och landsting från Sundsvall med omnejd för att prata e-arkiv och IT-konsulter länkat till våra ramavtal inom dessa områden.